Reklamačný poriadok

spoločnosti:


CENREFIN realitné služby, s.r.o., IČO: 50049747, DIČ: 2120163320, Sídlo: S. Chalupku 1768/11, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, Dátum vzniku: 20. novembra 2015, Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.38165/V.

 • Spoločnosťou CENREFIN realitné služby, s.r.o. sa rozumie právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky, zapísaná Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.38165/V, poskytujúca svoje služby klientom na základe predmetu činnosti:
  • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) – dátum vzniku: 20.11.2015
 • Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť CENREFIN realitné služby, s.r.o. poskytuje svoje služby na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti.
 • Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou Spoločnosťou CENREFIN realitné služby, s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu / výhrady (ďalej len „reklamácia/reklamácie“):
  • poštou na adresu:  CENREFIN realitné služby, s.r.o., S. Chalupku 1768/11, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
  • elektronicky na adrese: info@cenrefin.sk
 • Spoločnosť CENREFIN realitné služby, s.r.o. spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol v papierovej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponecháva aj klient podávajúci reklamáciu.
 • Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti CENREFIN realitné služby, s.r.o. uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti CENREFIN realitné služby, s.r.o.
 • Spoločnosť CENREFIN realitné služby, s.r.o. klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.
 • Spoločnosť CENREFIN realitné služby, s.r.o. preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.
 • Klient je povinný realitnej kancelárií CENREFIN realitné služby, s.r.o. poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.
 • Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Pokiaľ Spoločnosť CENREFIN realitné služby, s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na reklamovanú službu alebo iné plnenie.
 • Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi klientovi.
 • Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje Spoločnosť CENREFIN realitné služby, s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 • Ostatné právne vzťahy medzi Spoločnosťou CENREFIN realitné služby, s.r.o. a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi spoločnosťou CENREFIN realitné služby, s.r.o. a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, a to v tomto poradí.
 • Spoločnosť CENREFIN realitné služby, s.r.o. je oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať.
 • Spoločnosť CENREFIN realitné služby, s.r.o. určí zverejnením alebo vo svojich prevádzkach alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.
 • Spoločnosť CENREFIN realitné služby, s.r.o. spracováva osobné údaje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení aktuálnych platných právnych predpisov.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 30.01.2017

 

Reklamačný formulár vo formáte PDF

 
Potrebujete našu pomoc?
Napíšte nám.

* Povinný údaj

Vyplnením formulára sa k ničomu nezaväzujete.

Zdieľať